Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
13

กก.ตชด.๑๓

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

-ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องส่งกระจายเสียงวิทยุระบบ เอฟ เอ็ม ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๑ กิโลวัตต์ พร้อมการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสายนำสัญญาณและสายอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

กบ.๖-๓-๖๒

-ประกาศกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดตั้งแผ่นป้าย เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

ผงป. ๑-๓-๖๒

-ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องส่งกระจายเสียงวิทยุระบบ เอฟ เอ็ม ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๑ กิโลวัตต์ พร้อมการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสายนำสัญญาณและสายอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

กบ.๒๘-๒-๖๒

-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการระดับกองกำกับการ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ประาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้าง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำนวน ๑หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กบ.๑๙-๙-๖๑

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการระดับกองกำกับการ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ร่างประาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้าง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำนวน ๑หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กบ.๑๓-๙-๖๑

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

กบ.๒๓-๘-๖๑

ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ

กบ.๑๘-๘-๖๑

ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ

กบ.๑๘-๔-๖๑

กำชับแนวการปฎิบัติเกี่ยวกับการครอบครองดูแล และใช้ประโยชน์ในที่ดินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กบ.๕-๔-๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทต่างๆในความครอบครองรับผิดชอบของกก.ตชด.๑๓

กบ.๕-๔-๖๑

เอกสารเพิ่มเติมโครงการไฟฟ้าแสงอาทิตย์

กบ.๘-๓-๖๑

ประกวดราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กบ.๘-๓-๖๑

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โซลาเซลล์

กบ.๗-๓-๖๑

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง

ร้อย ตชด.๑๓๖

กบ.๓๐-๑-๖๑

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กบ.๒๓-๒-๖๑

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑

กบ.๒๓-๒-๖๑

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

กบ.๒๓-๒-๖๑

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กบ.๒๓-๒-๖๑

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กบ.๕-๑-๖๑

เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการค่าวัสดุอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กบ.๙-๑๑-๖๐

เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

กบ.๒๒-๑๑-๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

กบ.๗-๑๑-๖๐

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กบ.๙-๑๑-๖๐

เรื่อง แผนจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ร้อย ตชด.136 

กบ. ๑๔-๙-๖๐

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน ๕โรงเรียน

 กบ.๒๕-๙-๖๐

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์สำหรับโครงงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน ๕โรงเรียน

กบ.๘-๙-๖๐

เรื่อง การขายทอดตลาดสุนัขใช้งานทางทหาร
กบ.๑๘-๘-๖๐

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร.ร.ตชด. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กบ.๗-๘-๖๐

เรื่อง สอยราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กบ.๒๐-๕-๖๐

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช ขนาด ๔ ห้องนอน จำนวน ๑ ลัง 

กบ.๒๐-๕-๖๐

เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๗ รายการ 

กบ.๔-๕-๖๐

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติประจำหน่วย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ 

กบ.๒-๒-๖๐

เรื่อง สอบราคาก่อสร้างอาคารกองรักษาการณ์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำนวน ๑ หลัง 

กบ.๒-๒-๖๐

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ สำหรับโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

กบ.๑๔-๒-๖๐ 

เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน 

กบ. ๘-๒-๖๐

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถว ๑๐ คูหา จำนวน ๑ หลัง ของ ร้อย ตชด.๑๓๖
       โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

กบ. ๘-๑๑-๕๙

เรื่อง ประกวดราคาจ้างการบริหารการก่อสร้างอาคาร เรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา ของ กก.ตชด.๑๓ รวมอาคาร ๒ หลัง
       โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

กบ.๓-๑๑-๕๙

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถว ๑๐ คูหา จำนวน ๑ หลัง ของ ร้อย ตชด.๑๓๖
       โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมพฤติกรรมดูแลสุขภาพ และการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข 

กบ. ๒๘-๑๐-๕๙

เรื่อง ประกวดราคาจ้างการบริหารการก่อสร้างอาคาร เรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา ของ กก.ตชด.๑๓ รวมอาคาร ๒ หลัง              โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร เรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา จำนวน ๑ หลัง ของ ร้อย ตชด.๑๓๔
        โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

กบ. ๒๗-๑๐-๕๙

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมพฤติกรรมดูแลสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้าน สาธารณสุข  

กบ. ๗-๑๐-๕๙

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา สำหรับ            โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

กบ. ๘-๘-๕๙

เรื่อง การขายทอดตลาดสุนัขในงานทางทหาร 

กบ. ๑๖-๖-๕๙

 

Copyright © 2019 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 Rights Reserved.