Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
13

กก.ตชด.๑๓

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 jang

-รายงานการประชุมคณะกรรมการอาคารบ้านพัก กก.ตชด.๑๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศปก.ตชด.๑๓<<<Download>>>

ธกวส. ๓๐-๑-๖๒

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 <<<Download>>>

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548 <<<Download>>>

ธกวส. ๑๘-๑-๖๒

-การปกครองบังคับบัญชาและมอบหมายการปกครองบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา และ มาตรการควบคุม

กำกับดูแลและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา<<<Download>>>

-การปกครองผู้บังคับบัญชา และ มอบหมายการปกครองบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา<<<Download>>>

-กำชับมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา<<<Download>>>

ธกวส. ๑๗-๑๒-๖๑

รายงานประชุมคณะกรรมการอาคารบ้านพัก กก.ตชด.๑๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ศปก.กก.ตชด.๑๓<<<Download>>>

ธกวส. ๒๐-๙-๖๑

รายงานประชุมผู้ช่วยผู้ปกครองอาคาร และ หัวหน้าตอน อาคารเรือนแถว กก.ตชด.๑๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธ ที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมพระยากลาโหมราชเสนา<<<Download>>>

ธกวส. ๔-๗-๖๑

รายงานประชุมคณะกรรมการอาคารบ้านพัก กก.ตชด.๑๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๒๗ มิูนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมพระยากลาโหมราชเสนา<<<Download>>>

ธกวส. ๒๗-๖-๖๑

รายงานประชุมคณะกรรมการอาคารบ้านพัก กก.ตชด.๑๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมพระยากลาโหมราชเสนา<<<Download>>>

ธกวส. ๑๙-๔-๖๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการอาคารบ้านพัก กก.ตชด.๑๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ <<<Download>>>

รายงานการประชุมคณะกรรมการอาคารบ้านพัก กก.ตชด.๑๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ <<<Download>>>

ธกวส. ๘-๕-๖๑

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ.2561<<<Download>>>

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบ.หมู่ลูกแถว และ รอง สว. พ.ศ.2540<<<Download>>>

การขอรับการแต่งตั้งระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ ประจำปี 2560<<<Download>>>

แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้ง(ในสังกัด บช. , บก.)<<<Download>>>

แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้ง(นอกสังกัด)<<<Download>>>

แบบบัญชีขอรับการแต่งตั้ง 61<<<Download>>>

ธกวส. ๒๐-๓-๖๑

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2561

***ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา2561.pdf<<<Download>>>

***ใบสมัครเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลฯ2561.pdf<<<Download>>>

ธกวส. ๒๒-๒-๖๑

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.ตำรวจแห่งชาติ<<<Download>>>

ธกวส. ๒๒-๒-๖๑

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับ สว. ถึง รอง ผบก. ผกก.ตชด.๑๑-๑๔ <<<Download>>>

ธกวส. ๒-๒-๖๑

แจ้งหลักเกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการตำรวจรระดับผกก.ลงมาในสังกัด

สตม.<<<Download>>>

หลักเกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งฯ<<<Download>>>

เรื่อง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  <<<Download>>>

ธกวส.๓๐-๘-๖๐

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการอาคารบ้านพัก กก.ตชด.๑๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๔ ส.ค. ๖๐ <<<Download>>>

ธกวส.๑๖-๘-๖๐

เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ <<<Download>>>

ธกวส. ๒๕-๗-๖๐

เรื่อง นโยบายความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๐ <<<Download>>>

ผงป. ๙-๕-๖๐ 

 - คู่มือการเฝ้าตรวจป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย <<<Download>>>

-  คู่มือรักษาความสงบเรียบร้อยอาณาบริเวณชายแดน <<<Download>>>

ผงป. ๕-๕-๖๐ 

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบ้านพัก กก.ตชด.๑๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ <<<Download>>>

ธกวส. ๔-๕-๖๐

พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ <<<Download>>>

ธกวส. ๓-๕-๖๐

เรื่อง กำชับผู้บังคับบัญชา กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา <<<Download>>> 

ธกวส. ๑๗-๓-๖๐  

- คำสั่งกรมตำรวจ ที่  ๑๒๑๒ /๒๕๓๗  เรื่อง  มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจ <<Download>>> 

- เรื่อง มาตรการควบคุม กำกับ ดูแลและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา <<Download>>> 

ธกวส. ๙-๓-๖๐

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี ๒๕๕๙ <<<Download>>> 

ธกวส. ๑๖-๒-๖๐

เรื่อง ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัย และป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย พ.ศ.๒๕๔๙ <<<Download>>> 

ธกวส. ๒๔-๑-๖๐

เรื่อง ประมวลจริยธรรม <<<Download>>>

ธกวส. ๒๓-๑๒-๕๙

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบ้านพักของทางราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ <<<Download>>>

ธกวส. ๑๗-๑๑-๕๙

เรื่อง  - นโยบายการปฏิบัติงาน ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ <<<Download>>>

           - ตารางมอบหมายการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติงานของ ผบช.ตชด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ <<<Download>>>

ผงป. ๑๓-๑๐-๕๙ 

เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไปพลางก่อน <<<Download>>>

ผงป. ๒๙-๙-๕๙ 

เรื่อง  แผนงาน โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณบรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวง กรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ <<<Download>>>

ผงป. ๒-๙-๕๙ 

เรื่อง ร่างระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 22 การแต่งเครื่องแบบ บทที่ 2 ผ้าและสีของเครื่องแบบ <<<Download>>>

กบ. ๑๑-๗-๕๙

เรื่องกำชับการปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย  <<< Download>>>

กบ.๒๐-๖-๕๙

เรื่อง แผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ( ชท ๐๑/๒๕๕๙ ) <<<Download>>>

ร้อย ตชด.๑๓๒ ๒๐-๔-๕๙

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๙ <<<Download>>>

ธกวส. ๗-๔-๕๙

เรื่อง กำชับการปฏิบัติการดูแลรักษาผลประโยชน์ของที่ดินในการครอบครองของหน่วย <<<Download>>>

กบ.๑๐-๓-๕๙

เรื่อง โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ  <<<Download>>>

ธกวส.๒๔-๒-๕๙

เรื่อง ตัวอย่างบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ ที่ขอรับการแต่งตั้งในอำนาจ บก.ตชด.ภาค๑ <<<Download>>

 

 

 

 

 
 

 

 

Copyright © 2019 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 Rights Reserved.