เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  กก.ตชด.๑๓ จัดให้มีการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็น ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี  พ.ต.อ. ประพฤติ วงศ์พุฒิ ผกก.ตชด.๑๓
เป็นประธาน ในการควบคุมการสอบและกล่าวเปิดสอบ  พร้อมด้วย พ.ต.ท. อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รอง ผกก.ตชด.๑๓(๑) ,พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ ไชยลาภ
รอง ผกก.ตชด.๑๓(๒) , พ.ต.ท. ชัชวาล รัชตะประกร รอง ผกก.ตชด.๑๓(๓), ว่าที่ พ.ต.ท. สอาด มิ่งไชย ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๒  , ร.ต.อ. นิพนธ์ วงศ์รุ่ง สว.กก.ตชด.๑๓(ธกวส.) ร่วมกันเป็นคณะกรรมการควบคุมการสอบ  ณ  หอประชุมเจ้าพระยาจักรี  กก.ตชด.๑๓