เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๓  ม.ล.สราลี กิติยากร  ได้เดินทางมาเยี่ยม ร.ร.ตชด.สหธนาคาร บ.เวียคะดี้ อ.สังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี พร้อมนำไอศครีมมาเลี้ยงให้แก่เด็กนักเรียน โดยร่วมทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ กับเด็กนักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่