เมื่อวันที่ ๑๗  ก.พ.๖๓  พ.ต.ท.อรรถพล แพสอาด ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.บัณฑิต แจ่มจันทร์ ผบ.มว.ร้อย ตชด.๑๓๗  
พร้อมด้วยคณะวิทยากร มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๓๗  ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมของ ลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน ๑๒๐ คน ณ. ค่ายฝึกลูกเสือไอยรา ร้อย ตชด.๑๓๗ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี