เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ร้อย ตชด.๑๓๖ มอบหมายให้ ด.ต.ยุทธนา ผลเจริญ และ ส.ต.ท.ธงชัย ซุยถัง
ปฏิบัติภารกิจร่วมกับ จนท.ทหารชุด มว.ลว. ที่ ๓ ฉก.ลาดหญ้า,จนท.ป่าไม้หน่วย กจ.๑๙ ออกทำการลาดตระเวนเพื่อป้องกันปราบปราม
การกระทำความผิด และการรุกล้ำอธิปไตยของ กกล.ต่างชาติ จากที่ตั้ง ฐาน ปบ.การบ้องตี้บน และจุดตรวจป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยทำการลาดตระเวน
ตรวจสอบแนวเขตแดน และป้ายแสดงเขตแดน  ตรวจสอบร่องรอยการรุกล้ำอธิปไตยของ กกล.ต่างชาติ บริเวณช่องทางบ้องตี้
ม.๑ ต.บ้องตี้  ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดตามแนวชายแดนและการรุกล้ำแต่อย่างใด